APAN54 Local Organizing Committee

Chair

Prof Jilong Wang, CERNET & Tsinghua University, Beijing, China

 

Vice Chair

Bo Yang, Quan Cheng Lab, Jinan, Shandong, China

 

Team Leaders

Jie An, CERNET & Tsinghua University

Meiqin Wang, Quan Cheng Lab

Jingshan Pan, Quan Cheng Lab

Gaogang Xie, CSTNET

 

CERNET & Tsinghua University Team

Fenghua Li

Hui Hao

Jie Guo

Kejia Feng

Linmei Zu

Naijia Liu

Weiqi Zhao

Xin Zhang

Zidong Pei

 

Quan Cheng Lab Team      

Aiming Liu

Yamin Han

Yanan Guo

Dashuai Wei

Yang Bai

Jiafu Zhang

Zhenjie Diao

Chuandong Zhang

Gaoming Zhang

Yi Xu

Zhiyuan Cao

Ning Gao

Enlong Li

Changchun Su

Xiguang Luo

Yan Yang

Xiaoxuan Zheng

Zhaoyang Jin

Jianren Fang

Dan Wan

Xiao Fan

 

CSTNET Team

Jiangning Chen